Kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, eivätkä aiheuta käyttäjilleen vaaraa tai terveydellistä riskiä. Laki asettaa kuluttajapalvelun tarjoajalle monien velvoitteiden lisäksi myös ison vastuun.

Kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukesilla on oikeus kieltää tai keskeyttää kuluttajapalvelun tarjonta, mikäli se katsoo ettei palvelun järjestäminen ole kuluttajalle turvallista tai palveluntarjoaja on laiminlyönyt kuluttajaturvallisuuslain mukaiset velvoitteet.

Miten kuluttajaturvallisuus sitten liittyy moottoriurheiluun? 
Aina kun järjestämme toimintaa oman kerhon jäsenten ulkopuolelle tai niin, että yksikin tapahtuman osallistujista on kerhon ulkopuolinen, olemme Kuluttajaturvallisuuslain mukaisia palveluntarjoajia. Tällöin laissa säädetyt huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja koskevat meitä. Sillä ei ole Kuluttajaturvallisuuslain kannalta merkitystä, onko kyseessä harjoitus, sarjaenduro- tai crossi tai virallinen SML:n alainen kilpailu.

Huolellisuusvelvollisuus
Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää palveluntarjoajalta huolellisuutta eli palveluntarjoajan on huolehdittava, että kulutustavarasta tai tarjottavasta palvelusta ei aiheudu vaaraa kuluttajille. Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot palvelun turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä sen on arvioitava palveluun liittyvät riskit. Toiminnassa sattuneet onnettomuudet on myös kirjattava ja dokumentoitava. Pelkkä dokumentointi ei toki paranna turvallisuustta. Kehittäminen tulee olla jatkuvaa.

Palveluntarjoajan eli meidän tilanteessamme moottorikerhon, on annettava riittävät tiedot palvelun turvallisuusasioista kuluttajille, jotta heillä on mahdollisuus arvioida kuluttajapalveluun liittyvät riskit. Samalla edellytetään palveluntarjoajan antavan turvallisuusohjeet palveluun liittyen sekä ohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Vastuu
Vastuu kuluttajapalvelun turvallisuudesta on palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja ei voi missään tilanteessa siirtää vastuutaan kuluttajalle vastuuvapautuslomakkeiden avulla. Palvelun käyttäjältä voidaan kuitenkin pyytää kirjallinen vahvistus kun hän on saanut riittävät tiedot palvelun turvallisuudesta. Vastuu palvelusta ja sen turvallisuudesta säilyy silti palveluntarjoajalla.

Pelastus- ja turvallisuusasiakirjat
Palveluntarjoajan tulee laatia toimintaa koskeva turvallisuusasiakirja, johon kirjataan muun muassa turvallisuusohjeet sekä palvelun riskien arviointi. Turvallisuusasiakirja on laaja kokonaisuus, johon palaamme seuraavassa kampanjamme osassa. Myös ilmoitusvelvollisuutta käsitellään tarkemmin tulevilla viikoilla.