Turvallisuusasiakirja

Yleisötapahtumiin, kuten kilpailuihin, tulee Pelastuslain mukaan laatia pelastus- ja ensiapusuunnitelma. Tämä velvollisuus onkin lajiemme parissa toimivilla hyvin tiedossa. Mutta kuinka moni tietää, että turvallisuusasiakirjan laatiminenkin on Kuluttajaturvallisuuslakiin perustuva lakisääteinen velvoite jo vuodesta 2012?

Edellä mainitut asiakirjat voidaan halutessa yhdistää yhdeksi asiakirjaksi, kunhan niissä on selkeästi eriteltyinä Pelastus- ja Kuluttajaturvallisuuslakien edellyttämät sisällöt.

Turvallisuusasiakirjassa kerrotaan kuluttajapalvelun eli esimerkiksi kerhon toiminnan (kun toimintaan osallistuu muitakin kuin kerhon jäseniä) tai kilpailutapahtuman turvallisuutta koskevista järjestelyistä. Mitä vaaroja tai riskejä tunnistetaan ja voidaan ennakoida? Miten tunnistettuja riskejä hallitaan? Entä millä tavalla yleisön, vapaaehtoisten ja kilpailijoiden tai harrastajien turvallisuudesta huolehditaan?

Turvallisuusasiakirja ei ole kerralla valmis, vaan se on jatkuvasti päivittyvä asiakirja. Siinä huomioidaan toiminnassa, toimintaympäristössä tai lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että jatkuvasti arvioidaan mitä uusia riskejä tai vaaroja on tullut esille, ovatko asiakkaille/harrastajille annetut ohjeet ajantasalla ja viestitty eteenpäin riittävästi ja että onko mahdollisesti sattuneet onnettomuudet havaittu, kirjattu ja huomioitu turvallisuuden edistämiseksi.

Turvallisuusasiakirjaan on tärkeää suhtautua oikealla tavalla. Sitä ei tehdä viranomaisia vaan kerhoa ja kerhon laadukasta ja turvallista toimintaa varten. Sen on tarkoitus tukea palveluntarjoajaa eli kerhoa turvallisuusasioiden johdonmukaisessa varmistamisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Turvallisuusasiakirjan tiedot on tärkeä jakaa toiminnasta vastaaville ja toimintaan osallistuville henkilöille, jotta he ovat tietoisia siitä, miten ja mihin riskeihin ja vaaroihin on kerhossa varauduttu. Turvallisuuskeskustelua tulee käydä säännöllisesti, jotta kaikilla toimihenkilöillä on ajantasainen tieto siitä, missä palvelun turvallisuusasioissa mennään.

Myös yleisölle tai palveluiden käyttäjille on annettava riittävät tiedot palvelun turvallisuusasioista. Tietoja voi antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse kokonaisuudessaan julkaista esimerkiksi kerhon verkkosivuilla, koska se saattaa sisältää sellaista tietoa, joka mahdollistaa palveluun tai toimintaan liittyvää väärinkäyttöä tai häiriköintiä.

Lisätietoa ja ohjeita turvallisuusasiakirjan laadintaan löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin verkkosivustolta.