Kuluttajaturvallisuuslaki

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Lain soveltamisala ja palvelun tarjoajan määritelmä

Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) sovelletaan kaikkiin kuluttajapalveluihin ja kulutustavaroihin, ellei niiden turvallisuudesta ei ole säädetty erityissäädöksin. Tiettyjen yleislakien, kuten pelastuslaki, kokoontumislaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki, kanssa kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan rinnakkain.

Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, jota tarjotaan kuluttajille tai kuluttajiin rinnastettaville henkilöille käytettäväksi yksityiseen kulutukseen tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajiin rinnastettavina henkilöinä pidetään esim. koululaisia silloin, kun ei ole kyse opetustoiminnasta.  Jos koulu ostaa ulkopuoliselta kiipeilypalvelun tarjoajalta esim. kalliokiipeilyä koulun liikuntatunnille, on kiipeilypalvelu kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluva palvelu, vaikka laskun maksaa koulu eivätkä oppilaat itse.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaisena palvelun tarjoajana pidetään luonnollista henkilöä sekä julkista tai yksityistä oikeushenkilöä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajapalveluja. Palvelun tarjoaja voi olla esim. yritys, kunta tai yhdistys. Kuluttajapalveluiksi katsotaan mm. yhdistysten järjestämät, yleisölle avoimet tilaisuudet ja sellainen välitystoiminta, jossa tarjotaan useista eri palveluista koottuja paketteja. 

Kuluttajaturvallisuuslakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin palveluihin, joita tarjoavat

  • Luonnolliset henkilöt muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Esim. yksityisen maalla oleva ranta, jota muut käyttävät jokamiehenoikeuden perusteella uimapaikkana
  • Yhdistykset tai muut yhteisöt vain omille jäsenilleen, muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Esim. partiolippukuntien ja urheiluseurojen toiminta siltä osin, kun siihen voivat osallistua vain seuran jäsenet, eikä osallistumismaksuilla tavoitella voittoa.

Tiettyjen palvelujen tarjoajia koskevat kuluttajaturvallisuuslain 6–7 §:ssä säädetyt erityisvelvoitteet.

Toimintaa järjestävän kerhon vastuut

Motocrossradat ovat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalaan kuuluvia kuluttajapalveluja. Lain 5 § velvoittaa palveluntarjoajan varmistautumaan siitä, että palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi palvelujen tarjoajia koskevat lain 9 §:n mukainen tietojenantovelvollisuus ja velvollisuus ilmoittaa kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle, jos palvelussa tapahtuu vakava onnettomuus tai läheltäpititilanne tai palvelun muutoin havaitaan aiheuttavan vaaraa ( 8 § ). Valvontaviranomainen voi määrätä palveluntarjoajan korjaamaan palvelun turvalliseksi tai kieltää palvelun tarjoamisen. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi jopa teettää turvallisuuden kannalta tarpeelliset toimenpiteet palveluntarjoajan kustannuksella.

Yhdistysten toiminta jää kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle vain siltä osin, kun palvelua tarjotaan ainoastaan yhdistyksen omille jäsenille, muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Molempien ehtojen on täytyttävä. Jos esim. motocross –radalle pääsee muitakin kuin sitä ylläpitävän yhdistyksen jäseniä, yhdistys on kuluttajaturvallisuuslain velvoittama palveluntarjoaja. Myös kilpailutapahtumat ovat lähtökohtaisesti lain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. Lisätietoja kuluttajapalvelujen tarjoajien velvollisuuksista löytyy Tukesin verkkosivuilta:

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/