Median akkreditoituminen

Moottoriliitto on tehostanut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa tehtävää yhteistyötä moottoriurheilutapahtumien turvallisuuden kehittämiseksi. Yhteistyöpalaverissa Tukes on tuonut esille, että Moottoriliiton tapahtumatoiminnassa olisi tärkeä kiinnittää tarkemmin huomiota median edustajien toimintaan kilpailutapahtumassa ja rata-alueella. Yksi tapa tämän toteuttamiseen on median akkreditoituminen tapahtumaan.

Tämän sivun alareunassa olevasta tiedosto-osiosta löytyy lomakepohja median akkreditoitumislomakkeelle.

Miksi akkreditoituminen on tärkeää?

Tukes on omassa seurannassaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten moottoriurheilutapahtumissa median edustajat ovat usein liian lähellä radalla tapahtuvaa kilpailutoimintaa ja kilpailun osanottajia. Median akkreditoitumiskäytännön myötä pyritään parantamaan tiedonkulkua kilpailun järjestäjän ja tapahtumissa toimivien median edustajien välillä sekä kehittämään Moottoriliiton toimintaan liittyvien kilpailujen turvallisuutta. Kirjallisesti tehty sopimus ja sitoutuminen akkreditoinnin yhteydessä selkiyttää myös velvoitteita median edustajien ja tapahtuman järjestäjän välillä. Kilpailupaikalla tapahtuvan akkreditoitumisen lisäksi on tärkeää opastaa kaikkia kilpailuun tulevia median edustajia kilpailutapahtumaan liittyvistä turvallisuusmääräyksistä, kuten esimerkiksi kielletyistä kuvausalueista tai liikkumisesta rata-alueella kilpailulähdön aikana. Yhteisillä toimilla ja selkeillä käytännöillä pyrimme kohti turvallisempia tapahtumia!

Median akkreditoitumislomakkeen avulla myös huolehditaan muun muassa Moottoriliiton ja tapahtuman järjestäjän Urheilusääntöstön määrittelemien oikeuksien toteutumisesta sekä kerrotaan median edustajalle, milloin heillä tulee olla erikseen Moottoriliiton pääsihteeriltä anottu median yleiseen julkaisuun liittyvä lupa. Audiovisuaalisen materiaalin julkaisusta sekä tarvittavista luvista on tarkemmat määräykset Moottoriliiton Urheilusäännöstössä.