Median akkreditoituminen

Moottoriliitto on tehostanut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa tehtävää yhteistyötä moottoriurheilutapahtumien turvallisuuden kehittämiseksi. Yhteistyöpalaverissa Tukes toi esille, että Moottoriliiton tapahtumatoiminnassa kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota median edustajien toimintaan kilpailutapahtumassa ja rata-alueella. Tämän sivun alareunassa olevasta tiedosto-osiosta löytyy lomakepohja median akkreditoitumislomakkeelle. Lomakepohjaa saa tarvittaessa vapaasti muokata lajiin ja/tai tapahtumaan sopivaksi. Moottoriliiton turvallisuustyöryhmä toivoo, että muutetuista lomakkeista lähetettäisiin kopio sähköpostitse (turvallisuus@moottoriliitto.fi).

Miksi akkreditoituminen on tärkeää?

Tukes on omassa seurannassa kiinnittänyt huomiota siihen, miten moottoriurheilutapahtumissa median edustajat ovat usein liian lähellä radalla tapahtuvaa kilpailutoimintaa ja kilpailun osanottajia. Median akkreditoitumiskäytännön myötä pyritään parantamaan tiedonkulkua kilpailun järjestäjän ja tapahtumissa toimivien median edustajien välillä sekä kehittämään Moottoriliiton toimintaan liittyvien kilpailujen turvallisuutta. Kirjallisesti tehty sopimus ja sitoutuminen akkreditoinnin yhteydessä selkiyttää myös velvoitteita median edustajien ja tapahtuman järjestäjän välillä. Kilpailupaikalla tapahtuvan akkreditoitumisen lisäksi on tärkeää opastaa kaikkia kilpailuun tulevia median edustajia kilpailutapahtumaan liittyvistä turvallisuusmääräyksistä, kuten esimerkiksi kielletyistä kuvausalueista tai liikkumisesta rata-alueella kilpailulähdön aikana. Yhteisillä toimilla ja selkeillä käytännöillä pyritään kohti turvallisempia tapahtumia!

Median akkreditoitumislomakkeen avulla myös huolehditaan muun muassa Moottoriliiton ja tapahtuman järjestäjän Urheilusääntöstön määrittelemien oikeuksien toteutumisesta sekä kerrotaan median edustajalle, milloin heillä tulee olla erikseen Moottoriliiton pääsihteeriltä anottu median yleiseen julkaisuun liittyvä lupa. Audiovisuaalisen materiaalin julkaisusta sekä tarvittavista luvista on tarkemmat määräykset Moottoriliiton Urheilusäännöstössä.