Turvallisuusasiakirja

Moottoripyöräkilpailutapahtumiin sekä muille kuin oman kerhon jäsenille järjestetettävään toimintaan on laadittava turvallisuusasiakirja, jonka laatimisvelvoite pohjautuu Kuluttajaturvallisuuslakiin. Lisäksi yleisötapahtumien, kuten kilpailuiden, järjestäjän tulee laatia yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Edellä mainitut asiakirjat voidaan halutessa yhdistää yhdeksi turvallisuusasiakirjaksi tai -suunnitelmaksi edellyttäen, että siitä löytyy sekä Pelastus- että Kuluttajaturvallisuuslaissa edellytetyt sisällöt.

Turvallisuusasiakirjassa kerrotaan kuluttajapalvelun eli esimerkiksi kerhon toiminnan tai kilpailutapahtuman turvallisuutta koskevista järjestelyistä. Mitä vaaroja tai riskejä tunnistetaan ja voidaan ennakoida? Miten tunnistettuja riskejä hallitaan? Entä millä tavalla osallistujien, harrastajien, kilpailijoiden, yleisön, toimitsijoiden ja vapaaehtoisten turvallisuudesta huolehditaan?

Turvallisuusasiakirja ei ole kerralla valmis vaan se on jatkuvasti päivittyvä asiakirja. Siinä huomioidaan toiminnassa, toimintaympäristössä tai lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa jatkuvaa riskien- ja vaarojen arviointia, annettujen turvallisuusohjeiden päivittämistä ja ylläpitoa, turvallisuusviestintää sekä mahdollisesti sattuneiden onnettomuus- ja vaaratilanteiden asianmukaista kirjaamista.

Turvallisuusasiakirjaa ei tehdä viranomaisia vaan kerhoa ja sen järjestämää laadukasta sekä turvallista toimintaa ja/tai kilpailutapahtumaa varten. Turvallisuusasiakirjan on tarkoitus tukea palveluntarjoajaa (tapahtuman järjestäjää/kerhoa) turvallisuusasioiden johdonmukaisessa varmistamisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Turvallisuusasiakirjan tiedot tulee jakaa toiminnasta vastaaville ja toimintaan osallistuville henkilöille, jotta he ovat tietoisia siitä, miten ja mihin riskeihin ja vaaroihin on kerhossa ja/tai tapahtumassa varauduttu sekä miten niiden toteutuessa tulee toimia. Lisäksi myös yleisölle tai palveluiden käyttäjille on annettava riittävät tiedot palvelun turvallisuusasioista. Tietoja voi antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse kokonaisuudessaan julkaista esimerkiksi kerhon verkkosivuilla, koska se saattaa sisältää sellaista luottamuksellista tietoa, joka mahdollistaa palveluun tai toimintaan liittyvää väärinkäyttöä tai häiriköintiä.

Lisätietoa ja ohjeita turvallisuusasiakirjan laadintaan löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin verkkosivustolta. Alla olevasta tiedostosta löydät turvallisuusasiakirjan mallipohjan, jota voi käyttää turvallisuusasiakirjan laadinnassa.